ยกมือไหว้ ‘สงกรานต์’ ‘นนกุล’ เคียงข้าง ‘แอฟ ทักษอร’ รับแขก มาร่วมไว้อาลัย

ยกมือไหว้ ‘สงกรานต์’
‘นนกุล’ เคียงข้าง ‘แอฟ ทักษอร’ รับแขก มาร่วมไว้อาลัย

“สงกรานต์-หมวดอ๋อ-นนกุล” ร่วมรดน้ำ “พ่ออนุสสอนน์” พ่อ บรรยากาศสุดเศร้า “ทิม พิธา” ส่งพวงหรีดแสดงความอาลัย
หลังจากที่ ภักดิ์สุขเจริญ” สูญเสีย “คุณพ่ออนุสสอนน์ ภักดิ์สุขเจริญ” หลังจากที่รักษาตัวอยู่นานหลายปี โดยมีพิธีที่วัดธาตุทอง ศาลา 23 (ศาลาดุรงคพิทยา)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แอฟยืนต้อนรับแขกเหรื่อที่เดินทางมาร่วมรดน้ำศพด้วยใบหน้าเศร้าหมอง ท่ามกลางแขกเหรื่อที่มาร่วมอาลัยรักครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนมาก
รวมไปถึง สงกรานต์ เตชะณรงค์ อดีตสามี และ ไพวงษ์ เตชะณรงค์ ก็มาร่วมรดน้ำด้วย นอกจากนี้ยังมี “นนกุล ชานน สันตินธรกุล” พระเอกหนุ่มที่มีความสนิทกับแอฟ ทักษอร

ซึ่งเมื่อมาถึงภายในบริเวณงานก็ได้เข้าไปยกมือไหว้ทักทายกับหนุ่มสงกรานต์ และยืนเคียงข้างให้กำลังใจ คอยต้อนรับแขกเหรื่อ
บางจังหวะก็ลูบหลังปลอบ ส่วน “หมวดอ๋อ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร” อดีตแฟนหนุ่มก็มาร่วมให้กำลังใจเจ้าตัวและครอบครัว
ขณะที่คนในวงการและคนที่รู้จักครอบครัวภักดิ์สุขเจริญต่างส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความเสียใจจนล้นศาลา รวมถึง

นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงหนุ่ม นนกุล ชานน สันตินธรกุล ซึ่งเป็นหนุ่มรุ่นน้องที่สนิทสนมกับ แอฟ ทักษอร มาร่วมงานด้วย
ใ น ข ณ ะ ที่ ส ง ก ร า น ต์ เ ต ช ะ ณ ร ง ค์ อ ดี ต ส า มี ข อ ง แ อ ฟ ก็ม า ร่ ว ม ง า น อี ก ทั้ ง ยั ง มี คุณ ห ญิ ง สุ ด า รั ต น์ เก ยุ ร า พั น ธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย
ม า ร่ ว ม แ ส ด ง ค ว า ม เ สี ย ใ จ ด้ า น ทิ ม พิ ธ า ลิ้ ม เ จ ริ ญ รั ต น์ อ ดี ต หั ว ห น้ า พ ร ร ค ก้ า ว ไ ก ล แ ม้ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ ม า ร่ ว ม ง า น แ ต่ ก็ ส่ ง พ ว ง ห รี ด แ ส ด ง ค ว า ม เ สี ย ใ จ เ ช่ น กั น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *